Sprawdź, czy twój deweloper udziela gwarancji!

2015-04-28 08:00:00 (ost. akt: 2015-04-27 10:48:17) Artykuł sponsorowany

Gwarancja przy sprzedaży uregulowana jest w kodeksie cywilnym (art. 577 -581 k.c.). Jest ona udzielana przez gwaranta dobrowolnie, co oznacza, że deweloper nie ma obowiązku udzielenia jej nabywcy lokalu, w przeciwieństwie do rękojmi, która przysługuje nabywcy z mocy prawa — tłumaczy Natalia Świderska z Grupy Arbet.

Natalia Świderska, Grupa Arbet

Natalia Świderska, Grupa Arbet

Autor zdjęcia: Arbet

— Czy zawsze kupując mieszkanie dostajemy na nie gwarancję?
— Gwarant – deweloper może, ale nie musi udzielić nabywcy lokalu gwarancji jakości. Jednakże gwarant-deweloper udzielając nabywcy gwarancji przy sprzedaży lokalu potwierdza tym samym, że lokal jest dobrej jakości, a nabywca zyskuje dodatkowe zabezpieczenie swoich interesów w przypadku pojawienia się wad. Ochrona uprawnionego z gwarancji polega na przywróceniu posiadaczowi możliwości normalnego korzystania z objętego gwarancją lokalu, niezakłóconego przez jego wadliwość (jest to cel gwarancji jakości).

— Jak wygląda udzielenie gwarancji i co się w niej zawiera?
— Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, najlepiej w formie pisemnej, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy lokal nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać także złożone w reklamie. Wydanie dokumentu gwarancyjnego następuje wraz ze sprzedażą lub wydaniem lokalu. Gwarancja stanowi zapewnienie, że lokal jest dobrej jakości, a w wypadku wystąpienia wady w trakcie zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji zostanie ona usunięta przez naprawę lub wymianę wadliwego elementu w lokalu. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje więc zwykłe funkcjonowanie lokalu i odnosi się do wad powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanym lokalu. Jeżeli gwarant nie zastrzegł innego terminu, wówczas termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została wydana. W poprzednim stanie prawnym, który obowiązywał do dnia 25.12.2014r., termin gwarancji wynosił jeden rok licząc od dnia kiedy rzecz została wydana, chyba, że gwarant zastrzegł inny termin.

— Co znajdziemy w dokumencie gwarancyjnym?

— Zazwyczaj treść gwarancji tworzy Gwarant we własnym zakresie z uwzględnieniem obligatoryjnych przepisów k.c., których nie można modyfikować. Dokument gwarancyjny może wskazywać, jakie obowiązki ciążą na uprawnionym realizującym roszczenia gwarancyjne np. w zakresie terminów tzw. przeglądów gwarancyjnych, zasad użytkowania lokalu, zgłaszania reklamacji, a także termin na jaki gwarancji została udzielona, procedurę wykonywania świadczeń gwarancyjnych oraz kto będzie wykonywać obowiązki gwarancyjne — gwarant własnymi siłami czy przez osobę trzecią, np. serwis, wykonawców. W przypadku braku sprecyzowanej treści gwarancji, stosuje się przepisy K.C. A zatem przed skorzystaniem z uprawnień wynikających z dokumentu gwarancyjnego, należy się uprzednio zapoznać z jego treścią.

— Reasumując, udzielenie gwarancji przez dewelopera jest dużą korzyścią dla nabywcy lokalu?

— Zdecydowanie. Warto zatem przed zakupem lokalu ustalić czy deweloper udzieli nam gwarancji przy sprzedaży. W świetle powyższych rozważań trzeba pamiętać, że sam zakup lokalu nie oznacza nabycia uprawnień z tytułu gwarancji. Dopiero wydanie przez dewelopera dokumentu gwarancyjnego w pełni zabezpiecza nabywcę lokalu.

Kolejny odcinek naszego cyklu — Mieszkaj szczęśliwie z „Gazetą Olsztyńską” i Grupą Arbet już 12 maja. Przyjrzymy się wtedy robotom wykończeniowym.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB